naslovna > O školi > Akti

Akti škole

Statuti, propisi, pravilnici, protokoli, procedure, odluke, obrasci... SŠMB-a     

Pravilnika o pohvalama i nagradama učenika 2022.
Školski i strukovni kurikulum 2022.-2023.
Godišnji plan i program šk.g. 2022.-2023.

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTARNJE PRIJAVLJIVANJA NEPRAVILNOSTI
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga 
Procedura blagajničkog poslovanja 
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima 
Procedura praćenja i naplate prihoda 
Procedura stvaranja obveza 2019. 
Plan klasifikacijskih oznaka za 2022.
Školski i strukovni kurikulum 2021.-2022.
Godišnji plan i program šk.g. 2021.-2022.
Pročišćeni tekst Statuta 2021.
Odluka o II. izmjenama Statuta 2021.
Odluka o I. izmjenama Statuta 2021.
Izmjene i dopune Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja 2021.
Procedura stjecanja, raspolaganja i upravljanja nekretninama 2021.
Odluka o imenovanju etičkog povjerenstva
I. izmjene pravilnika o radu
Pravilnik o radu 2020.
Etički kodeks 2020. (konačni)
Izvješće o samovrednovanju na kraju šk.g. 2019.-2020.
Školski i strukovni kurikulum 2020.-2021.
(konačni)
Godišnji plan i program šk.g. 2020.-2021. (konačni)
Etički kodeks Srednje škole Mate Blažine 2020. (za raspravu)
Školski i strukovni kurikulum 2020.-2021. (za raspravu)
Prijedlog Godišnjeg plana i programa šk.g. 2020.-2021. (za raspravu)
Pravilnik o korištenju službenih vozila 2020.
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti
Godišnji plan i program 2019.-2020.
Školski i strukovni kurikulum 2019.-2020.
Procedura izdavanja i obračunavanja putnih naloga 
Procedura blagajničkog poslovanja 
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima 
Procedura praćenja i naplate prihoda 
Procedura stvaranja obveza 2019.
Statut 2019.
Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u SŠMB Labin
Godišnji plan i program 2018.-2019.
Zakon o odgoju i obrazovanu u osnovnoj i srednjoj školi 2018.
Zakon o odgoju i obrazovanu... 2018. izmjene skraćeno
Tablica za izračun pedagoških mjera 2018.-2019.
Godišnji plan i program 2017.-2018.
Školski i strukovni kurikulum 2017.-2018.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta 2017.
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova 2017.
Procedura stvaranje obveza  2017.
Procedura zaprimanja i kontrole računa 2017.      
Godišnji plan i program 2016.-2017.
Školski i strukovni kurikulum 2016.-2017.
Statut 2016.
Financijski plan 2016. i projekcije za 2017. i 2018.
Procedura pracenja i naplate prihoda 2015.
Godišnji plan i program 2015.-2016.
Školski i strukovni kurikulum 2015.-2016.
Tablica za izračun pedagoškoh mjera 2015.
Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanjeu slučajevima povrede prava učenika 2015.
Statut 2015.
Pravilnik o radu 2015.
Pravilnik o kućnom redu 2015.
Kućni red sportske dvorane 2015.
Obrazac za organizaciju izvanučioničke nastave 2015.
Obrazac za organizaciju izvanučioničke nastave 2015.
Procedura izdavanja naloga za službeni put i njihov obračun  2014.
Molba za izradu putnog naloga  2014
Procedura stvaranja ugovornih obveza 2014.
Odluka o izmjenama i dopunama Statuta SŠMB Labin 2013.
Statut SŠMB Labin II. pročišćeni tekst 2012.
Protokol o postupanju u slučajevima kada se učenik nedolično ponaša i/ili ometa nastavu
Zahtjev za informacijama
Procedura zaprimanja i provjere računa  te plaćanja po računima
Protokol o  postupanju u slučaju  nemogućnosti praćenja nastave TZK-a zbog težeg zdravstvenog stanja učenika
Etički kodeks Srednje škole Mate Blažine Labin
Pravilnik o štetnosti duhanskih prerađevina
Pravilnik o radu školske knjižnice
Pravilnik o naknadi štete
Poslovnik o radu Razrednog vijeća

Obavijesti maturantima iz referade

Zakoni, pravilnici, protokoli... MZO-a i drugih institucija

Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - pročišćeni tekst 2019.
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi - usporedba 2010.-2019.
Pravilnik o izmjenama i dopuna Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja 2019.
Pravilnik o napredovanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama i učeničkim domovima 2019.
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda 2017.
Izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi 2017.
Pravilnik o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije u strukovnom obrazovanju 2016.
Pravilnik o kriterijima za izricanje pedagoških mjera 2015. Prezentacija Pedagoške mjere 2015. Tablica za izračun 2015. Tablica za izračun 2016.
Izmjene i dopune zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 2014 (Što je novog!)
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 2015.
Prezentacija Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 2015
Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole 2014.
Prezentacija Pravilnik o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojnoobrazovnih aktivnosti izvan škole, Zdenka Čukelj, prof., načelnica MZOS-a - pdf
Pravilnik o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada školskih sportskih društava 2014.
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima 2013.
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda 2013.
Zakon o zaštiti osobnih podataka 2012.
Zakon o pravu na pristup informacijama 2012.
Izmjene Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj skoli 2012.
Zakon o odgoju i obrazovanu u osnovnoj i srednjoj školi 2012.
Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima 2011.
Zakon o strukovnom obrazovanju 2010.
Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi 2010.
Pravilnik o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehničkim i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi 2010.
Pravilnik o normi nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi 2010.

Pravilnik o izradbi i odbrani završnog rada 2009.
Zakon o strukovnom obrazovanju 2009.- skraćeno
Zakon o općem upravnom postupku 2009.
Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka, MZOS 2009.
Priručnik za nositelje produženog stručnog tretmana u osnovnim i srednjim školama, MZOS 2008.
Državni pedagoški standard 2008.
Prijedlog Pedagoškog standarda predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja 2007.
Zakon o odgoju i obrazovanju 2008.
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda 2008.
Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima 2004.

Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi 1999.
Odobrenje za početak rada, Rješenje Ministarstva kulture i prosvjete 1993.