naslovna > O školi > Školski odbor

Školski odbor

Šk. g. 2021.-2022.


4. sjednica - 21.12.2021.

Financijski plan za 2021. - I. izmjene i dopune i projekcije za 2022. i 2023. godinu - pdf
Obrazloženje Financijskog plana za 2021. - I. izmjene i dopune i projekcije za 2022. i 2023. godinu - pdf
Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2021. godinu - I. izmjene i dopune i projekcija za 2022., 2023. godinu - pdf

Financijski plan za 2022.  i projekcije za 2023. i 2024. godinu - pdf
Obrazloženje Financijskog plana za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu - pdf
Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2022. godinu i projekcija za 2023, i 2024.godinu - pdf
Odluka o raspodjeli prenesenih sredstava po financijskom planu za 2022. - pdf

3. sjednica - 5.10.2021.
Odluka o visini participacije za troškove izdavanje preslika/duplikata svjedodžbi - pdf
Odluka ŠO odabir osiguranja.za učenike u šk.g. 2021.-2022. - pdf
Zaključci sa 3. sjednice - pdf

2. sjednica - 27.8.2021.
Zaključci sa 2. sjednice - pdf

Šk. g. 2020.-2021.

Članovi Školskog odbora SŠMB-a


Članovi ŠO: Franković Davor, Miletić Đanluka, Golja Milevoj Karla, Žufić Đani, Ružić Modrušan Loredana, Franković Dijana, Kos Nataša i ravnatelj Ružić Čedomir

1. konstituirajući sjednica - 1.6.2021.
Odluka o izboru predsjednika ŠO 2.6.2021. - pdf
Odluka o izboru zamjenika predsjednika ŠO 2.6.2021. - pdf
Zaključci sa 1.sjednice - pdf

36. sjednica - 22.2.2021.
Zaključci 36. sjednica - pdf
Godišnje financijsko izvješće ukratko - pdf

35. sjednica - 19.1.2021.
Prijedlog Odluke o godišnjim troškovima školovanja za 2020.-2021. - pdf
Zaključak sa 35.sjednice od 29.1.2021.- pdf

34. sjednica - 29.12.2020.
Poziv na 34.  sjednicu ŠO SŠMB - pdf
Financijski plan za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu - pdf
Odluka o donošenju financijskog plana za 2021. godinu - pdf
Odluka o imenovanju stručnog voditelja Zadruge i stručne voditelje sekcija - pdf
Odluka o imenovanju Zadružnog odbora - pdf
Zaključak o prihvaćanju pravila i programa učeničke zadruge - pdf
Zaključak sa 34. sjednice od 29.12.2020. - pdf

33. sjednica - 16.12.2020.

Zaključci sa 33. sjednice od 16.12.2020. - bez odluka jer financijski planovi su već u dijelu na webu pod financijska izvješća

32. sjednica - 19.11.2020.
Izvadak iz Zapisnik sa 32. sjednice OVDJE!
Suglasnost za zapošljavanje OVDJE!

31. sjednica - 29.10.2020.
Izvadak iz Zapisnik sa 31. sjednice OVDJE!
Suglasnost za zapošljavanje OVDJE!

30. sjednica - 29.9.2020.
Izvadak iz Zapisnik sa 30. sjednice OVDJE!
Odluke OVDJE!
Godišnji plan i program rada OVDJE!
Školski i strukovni kurikulum OVDJE!

29. sjednica - 28.8.2020.
Zapisnik sa 29. sjednice OVDJE!
Odluke OVDJE!

Šk. g. 2019.-2020.

Zaključci sa 28. sjednice ŠO održane 13. srpnja 2020. - pdf
Zaključci sa 27. sjednica ŠO održane 22. lipnja 2020. elektronskim putem - pdf

Šk. g. 2017.-2018.

Članovi Školskog odbora SŠMB-a


Temeljem članka 49. Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin, izvješćujemo vas da je na sjednici održanoj 2. svibnja 2017. konstituiran Školski odbor Srednje škole Mate Blažine Labin u sastavu:
1.    Đani Žufić, član iz reda nastavnika
2.    Čeda Perko, član iz reda nastavnika
3.    Davor Franković, član predstavnik radnika
4.    Bojan Memić, član imenovan od strane Istarske županije
5.    Đanluka Miletić, član imenovan od strane Istarske županije
6.    Lari Zahtila, član imenovan od strane Istarske županije
7.    Dino Milevoj, član iz reda roditelja
Predsjednik Školskog odbora: Đani Žufić. Zamjenica predsjednika Školskog odbora: Čeda Perko.
Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova počinje teći od dana konstituiranja.

Šk. g. 2016.-2017.


1.    Đani Žufić, član iz reda nastavnika
2.    Vesna Petrović, član iz reda nastavnika
3.    Čeda Perko, član predstavnik radnika
4.    Valter Glavičić, član imenovan od strane Istarske županije
5.    Bojan Memić, član imenovan/a od strane Istarske županije
6.    Đanluka Miletić, član imenovan od strane Istarske županije
7.    Dino Milevoj, član iz reda roditelja
Predsjednik Školskog odbora: Đani Žufić. Zamjenik predsjednika Školskog odbora: Valter Glavičić

Šk. g. 2015.-2016.

1.    Đani Žufić, član iz reda nastavnika
2.    Vesna Petrović, član iz reda nastavnika
3.    Čeda Perko, član predstavnik radnika
4.    Valter Glavičić, član imenovan od strane Istarske županije
5.    Bojan Memić, član imenovan/a od strane Istarske županije
6.    Đanluka Miletić, član imenovan od strane Istarske županije
7.    Marijan Belušić, član iz reda roditelja

Za predsjednika Školskog odbora izabran je Đani Žufić. Kao zamjenik predsjednika Školskog odbora Valter Glavičić.

Šk. g. 2013.-2014.

Temeljem članka 49. Statuta Srednje škole Mate Blažine Labin, izvješćujemo vas da je na sjednici održanoj 6. svibnja 2013. konstituiran Školski odbor Srednje škole Mate Blažine Labin u sastavu:
1.    Željko Brenčić, iz reda nastavnika
2.    Đani Žufić, iz reda nastavnika
3.    Čeda Perko, predstavnik radnika
4.    Valter Glavičić, imenovan od strane Istarske županije
5.    Bojan Memić, imenovan/a od strane Istarske županije
6.    Đanluka Miletić, imenovan od strane Istarske županije
7.    Marijan Belušić, iz reda roditelja
Za predsjednika Školskog odbora izabran je Željko Brenčić. Za zamjenika predsjednika Školskog odbora izabran je Valter Glavičić.


Č. Perko, Đ. Miletić, Ž. Brenčić, M. Belušić, V. Glavičić (bivši član), A. Glavičić, Đ. Žufić

Izvadak iz Statuta 2015.

Školski odbor
Članak 40.
(1)    Školom upravlja Školski odbor.
(2)    Školski odbor ima sedam članova.
(3)    Članove Školskog odbora imenuje i razrješava:

 • Nastavničko vijeće, dva člana iz reda nastavnika i stručnih suradnika
 • Vijeće roditelja, jednog člana iz reda roditelja koji nije radnik škole
 • Osnivač, tri člana samostalno
 • Radničko vijeće, jednog člana. Ukoliko u školi nije utemeljeno Radničko vijeće člana Školskog odbora imenuju i opozivaju radnici škole neposrednim i tajnim glasovanjem na način propisan Zakonom o radu i provedbenim propisima kojima je uređen izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana.                                                      

Trajanje mandata
Članak 41.
(1)    Članovi Školskog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani, a mandat članova počinje teći od dana konstituiranja Školskog odbora.
(2)    Mandat člana Školskog odbora iz reda roditelja prestaje najkasnije u roku od 60 dana od dana kada je prestalo školovanje učenika u Školi.

...

Ovlasti Školskog odbora
Članak 66.
Uz poslove za koje je kao upravno tijelo Škole ovlašten zakonom i provedbenim propisima Školski odbor osobito:

 • samostalno bira, a imenuje ravnatelja uz prethodnu suglasnost ministra
 • razrješuje ravnatelja
 • imenuje i razrješuje predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
 • određuje zamjenika ravnatelja
 • na prijedlog ravnatelja donosi Statut uz prethodnu suglasnost osnivača
 • donosi opće akte Škole na prijedlog ravnatelja
 • donosi Školski kurikulum na prijedlog Nastavničkog vijeća i ravnatelja te prethodnog mišljenja Vijeća roditelja
 • donosi godišnji plan i programa rada na prijedlog ravnatelja te prethodnog mišljenja Vijeća roditelja
 • nadzire izvršavanje godišnjeg plana i programa rada
 • donosi financijski plan te polugodišnji i godišnji obračun
 • odlučuje o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • uz prethodnu suglasnost osnivača odlučuje o promjeni djelatnosti Škole
 • daje ravnatelju prethodnu suglasnost u svezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa u Školi
 • odlučuje samostalno o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju imovine (osim nekretnina) te investicijskim radovima čija je vrijednost jednaka ili veća od 200.000,00 kuna do 300.000,00 kuna
 • odlučuje uz  suglasnost osnivača  o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina bez  obzira na njihovu vrijednost
 • odlučuje uz suglasnost osnivača o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanje imovine (osim  nekretnina) te investicijskim radovima čija  je vrijednost veća od 300.000,00 kuna
 • odlučuje uz suglasnost osnivača o promjeni namjene objekata ili prostora u vlasništvu  Škole
 • odlučuje o korištenju dobiti i prihoda Škole
 • odlučuje, na prijedlog ravnatelja, o upućivanju radnika na prosudbu radne sposobnosti
 • predlaže osnivaču statusne promjene Škole, promjenu naziva i sjedišta te donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava
 • predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole
 • daje ravnatelju i osnivaču prijedloge i mišljenja o pitanjima koja su značajna rad i sigurnost u Školi
 • osniva učeničke zadruge te klubove i društva
 • razmatra rezultate odgojno-obrazovnog rada Škole
 • razmatra prijedloge i predstavke građana u svezi s radom Škole
 • donosi dio strukovnog kurikuluma na prijedlog ravnatelja
 • imenuje Povjerenstvo za kvalitetu
 • obavlja druge poslove određene propisima, ovim Statutom i drugim općim aktima Škol

Prava i dužnosti članova

Članak 67.
(1)    Član Školskog odbora ima prava i dužnosti:nazočiti sjednicama Školskog odbora i aktivno sudjelovati u radu

 • postavljati pitanja predsjedniku i drugim osobama koje sudjeluju u radu na sjednici
 • podnositi prijedloge i zahtijevati da se o njima raspravlja i odlučuje na sjednicama
 • prihvatiti izbor u povjerenstva i  radna tijela koja osniva Školski odbor
 • aktivno sudjelovati u radu povjerenstava i radnih tijela
 • od ravnatelja tražiti obavijesti i uvid u materijale, analize i druge tekstove koji su mu kao članu Školskog odbora potrebni.

(2)    Prava i dužnosti iz stavka 1. ovoga članka su osobna i član ih ne može prenijeti na trećega.

Čuvanje tajne i povjerljivih podataka
Članak 68.
(1)    Član Školskog odbora dužan je čuvati poslovnu tajnu i druge povjerljive podatke o Školi koji mu postanu dostupni u obavljanju dužnosti člana Školskog odbora.
(2)    Član koji postupi suprotno stavku 1. ovoga članka odgovoran je Školi za štetu prema općim propisima obveznog prava.

Sjednice Školskog odbora
Članak 69.
(1)    Školski odbor radi na sjednicama koje se u pravilu održavaju u sjedištu Škole.
(2)    Sjednice Školskog odbora održavaju se prema potrebi.