naslovna > Kurikulum > Građanski odgoj i obrazovanje

Građanski odgoj i obrazovanje

Program Građanskog odgoja i obrazovanja
CILJ:
sustavno razvijati građanska znanja, vještine i stavove u svim strukturnim dimenzijama kompetencije u skladu sa spiralno-razvojno postavljenim kurikulumom građanskog odgoja i obrazovanja
TEME-ISHODI:
-  osposobiti učenike za razumijevanje europske i međunarodne dimenzije aktivnog i dogovornog građanstva stjecanjem znanja o europskim i međunarodnim standardima i mehanizmima zaštite ljudskih prava te o ulozi Hrvatske i hrvatskih građana u unaprjeđenju djelotvornosti tih sustava;
-  pripremiti učenike za aktivno sudjelovanje u europskim i međunarodnim političkim, društvenim, kulturnim i gospodarskim procesima, kako bi se uspješno nosili s novim životnim izazovima i rizicima;
- promicati znanja i vještine kritičke analize, tumačenja i vrednovanja europskih i međunarodnih politika, globalnih društvenih i kulturnih procesa, stvaranja svjetskog tržišta i proizvodnje novih tehnologija prema njihovu doprinosu razvoju demokracije i održivom razvoju općenito te dobrobiti pojedinca, društvenih grupa i država, osobito hrvatskih građana i Republike Hrvatske;
- istovremeno kod učenika razvijati otvorenost prema kulturnoj različitosti Europe i svijeta i svijest o važnosti očuvanja svoje lokalne, nacionalne i domovinske kulture te ih poticati na aktivno sudjelovanje u akcijama za očuvanje kulturne različitosti pred globalizacijskim procesima na svim razinama;
- osposobiti učenike za razumijevanje uzroka i posljedica kao i mjera za suzbijanje najakutnijih svjetskih problema, kao što su neujednačen rast i razvoj; siromaštvo, glad i pothranjenost; nasilje, terorizam i oružani sukobi; organizirani kriminal, trgovanja ljudima i organima; diskriminacija žena;
- rasizam, iskorištavanje dječjeg rada i sl.; osposobiti učenike za razumijevanje važnosti osobne inicijative, strategijskog planiranja i cjeloživotnog učenja za osobno i profesionalno ispunjenje u visokokonkurentnom svijetu.
VRIJEME:
obvezni predmet, 35 sati godišnje u svim razredima, prema postojećem Izvedbenom planu i programu.
IZVEDBENI  ŠKOLSKI PROGRAM  MEĐUPREDMETNIH I INTERDISCIPLINARNIH SADRŽAJA sadrži:
- 5 sati razrednika
- 20 sati međupredmetnih
- 10 sati izvannastavnih aktivnosti (projekti i aktivnosti predviđeni po stručnim aktivima i Školskim kurikulumom)
NAČIN REALIZACIJE: međupredmetno, modularno, izvannastavno, prema izrađenom Program međupredmetnih i  interdisciplinarnih sadržaja GOO-a za sve razrede i usmjerenja
PROVEDBA: korištenjem postojećih predmetnih tema u hrvatskom jeziku, stranim jezicima, povijesti, geografiji, etici, psihologiji, sociologiji, matematici, biologiji, fizici, kemiji, vjeronauku, likovnoj umjetnosti, glazbenoj umjetnosti, tjelesnoj i zdravstvenoj kulturi, u strukovnim školama kroz strukovne predmete, na satu razrednika, kroz module te kroz izvannastavne aktivnosti, istraživačke projekte i humanitarne akcije.
Prema Preporuci za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja planirano je za svaki razred 35 sati godišnje: 5 sati razrednika, 20 sati međupredmetnih, 10 sati izvannastavnih aktivnosti (projekti, dio Školskog kurikuluma prema planiranju stručnih aktiva):
-Izvedbeni program je međupredmetno i interdisciplinarn razrađen
-Ishodi su numerirani prema Tablici tema, ključnih pojmova i ishoda (Tablica GOO-a 1., 2., 3., 4.), a nalaze se u Kurikulumu građanskog odgoja i obrazovanja.

Preuzimanje:
Odluka o donošenju programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole - pdf
Preporuka  za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja - pdf
Kurikulum gradanskog odgoja i obrazovanja - pdf

Šk. g. 2016.-2017.

Plan i program građanskog odgoja za šk.g. 2016.-2017. - pdf

Šk. g. 2015.-2016.

Provedba Građanskog odgoja i obrazovanja u SŠMB-u u šk.g. 2015./16. - pdf